Uraohjausta työpaikalla

Työn murros asettaa työpaikat etenkin rakennemuutosaloilla uuden eteen. Rakennemuutoksella tarkoitetaan muutoksia työn tekemisen muodoissa ja tavoissa. Kun työpaikoille hankitaan uutta teknologiaa, se vaatii uudenlaista osaamista. Osaavasta työvoimasta syntyy pulaa, kun työvoiman ammatillinen osaaminen ei vastaa uuden teknologian osaamisvaatimuksia. Lisäksi rakennemuutos vaikuttaa työvoiman käyttötarpeeseen.

Kun osaavaa työvoimaa on vaikea löytää, jää uusi teknologia hyödyntämättä, mikä heikentää tuottavuutta. Työntekijän näkökulmasta taas kyse on uraan liittyvästä riskistä. OECD:n arvion mukaan jopa noin 21 % työtehtävistä tulee muuttumaan 10-20 vuoden kuluessa. Opetushallituksen ennakointiryhmän mukaan 30-50% yrityksistä kertoo kyselyissä, että puute osaavasta työvoimasta on este kasvulle.

Ratkaisuna rakennemuutoksen haasteisiin on osaltaan henkilöstön vahva osaaminen ja sen jatkuva päivittäminen. Suomen elinkeinoelämän kehittämisen kannalta lisä- ja uudelleenkoulutuksen järjestäminen työelämässä on Opetus- ja kulttuuriministeriön jatkuvan oppimisen toimenpideohjelman väliraportin mukaan erityisen tärkeää. Väliraportissa todetaan selkeästi, että pelkästään nuoriin ikäluokkiin kohdistuvalla koulutuksella ei tätä vajetta pystytä kattamaan, vaan koulutusta täytyy järjestää myös työssä oleville.

Yrityksen osaamistarpeiden ennakointi auttaa yrityksiä arvioimaan henkilöstönsä osaamista ja tunnistamaan osaamisen kehittämistarpeita. Työnantajan ja henkilöstön yhteistoiminnassa, yhteistyössä ammatillisten oppilaitosten kanssa, niihin voidaan vastata oikeasuuntaisella osaamisen kehittämisellä ja koulutuksella. Ennakointikulttuurin kehittymisen myötä työpaikkojen voimavarana työnantajat, työntekijät ja koko työyhteisö onnistuvat luottamuksen ja turvallisuuden ilmapiirissä luotaamaan yrityksen kohti menestystä.

Tuoreiden selvitysten mukaan työpaikalla tapahtuvassa koulutuksessa on merkittäviä haasteita. Suurin osa niistä liittyy työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksen puutteelliseen resurssointiin sekä heikkoon työpaikan ja oppilaitoksen yhteistyöhön. Parantamalla ennakointityökaluja ja vahvistamalla työpaikkaohjaajien roolia uraohjauksessa pystytään jatkossa paremmin suunnittelemaan työntekijöiden horisontaalista urakehitystä työpaikalla. Samalla vahvistamme oppilaitosten ja työelämän yhteistyötä osaamisen ja valmiuksien päivittämiseksi työpaikoilla.

Tule juttelemaan lisää uraohjauksesta työpaikalla ja muusta työelämän kehittämisestä ständillemme Uraohjausta työpaikalla/SAK, TSL.

 


Back to top