BRAVUURIN TIETOSUOJASELOSTE

1 Rekisterinpitäjä

Markkinointi Bravuuri Oy on UusioUra tapahtuman vastuullinen tuottaja. Tapahtumaa hallinnoin Markkinonti Bravuuri Oy jäljempänä Bravuuri

Y-tunnus: 1977267-6

Riitta Rouhiainen
Mannerheimintie 20 B,
00100 Helsinki
puhelin 0400 702 352
sähköposti riitta.rouhiainen at bravuuri.fi

Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa

Riitta Rouhiainen
puhelin 0400 702 352
sähköposti: riitta.rouhiainen at bravuuri.fi

2 Käsiteltävien henkilötietojen kategoriat

Bravuurissa on henkilörekisterit liittyen

  1. UusioUra tapahtumaan ilmoittautuneiden keräämiseen ja seurantaan sekä viestintään
  2. UusioUra tapahtuman näytteilleasettajien keräämiseen, seurantaan sekä viestintään
  3. UusioUra tapahtuman sponsoreiden keräämiseen, seurantaan sekä viestintään.
  4. UusioUra tapahtuman vapaaehtoisten keräämiseen, seurantaan sekä viestintään.

3 Henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käsittelyn tarkoitukset

Käsittelyn peruste Bravuuri/UusioUra tapahtumassa on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, yhteistyötahojen osalta pääsääntöisesti suostumus.  Henkilötietoja kerätään ja käsitellään UusioUra -tapahtuman toiminnan tarkoituksen mahdollistamiseksi. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus kategorioittain

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on UusioUran vierailijoiden, näytteilleasettajien, sponsoreiden ja vapaaehtoistyöntekijöiden tietojen tallentaminen yhteydenpitoa varten.
  2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on UusioUran sponsoreiden ja näytteilleasettajien osalta laskujen lähettäminen.
  3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on myös kerätä tietoa vierailijoiden taustoista, millaisia kävijöitä tapahtumaan tulee, jotta tapahtumaa voidaan kehittää heille sopivaksi.
  4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on UusioUran toiminnasta tiedottamiseen ja sidosryhmien kanssa yhteydenpitoon.

 

4 Säännönmukaiset tietolähteet

Vierailijat

Vierailijat rekisteriin tallentuvat vierailijoiden tiedot, jotka he lähettävät itse ilmoittautumisen yhteydessä.

Vierailijoiden tietoja käyttävät Bravuurin nimeämät työntekijät

Näytteilleasettajat

Näytteilleasettajien tiedot saadaan julkisista tietolähteistä.  Näytteilleasettajien laskutustiedot saadaan kultakin näytteilleasettajalta itseltään tai heidän nettisivuilta.

Sponsorit

Sponsoreiden tiedot saadaan julkisista tietolähteistä. Heidän laskutusosoitteet saadaan heiltä itseltään tai heidän nettisivuilta.

5 Henkilötietojen luovutukset

Bravuuri käyttää kolmansien osapuolten palveluja sellaisten tietojen käsittelemiseen ja säilyttämiseen, jotka saattavat sisältää henkilötietoja. Kolmannet osapuolet kuitenkin toimivat puhtaasti henkilötietojen käsittelijöinä, joilla on oikeus käsitellä tällaisia tietoja ainoastaan sovittujen palveluiden edellyttämässä laajuudessa, ja Bravuuri pysyy tällaisten tietojen ainoana rekisterinpitäjänä.

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle sijoittuneille kolmansille osapuolille. Bravuuri saattaa joutua luovuttamaan joitain tietoja viranomaisille tai lainkäyttäjille silloin, kun tähän on laissa säädetty edellytys.

6Henkilötietojen suojaaminen

Bravuuri vastaa rekisterinpitäjänä hallinnoimiensa henkilötietojen asianmukaisesta suojaamisesta tarvittavin teknisin ja organisatorisin suojamekanismein.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä sekä pääsyltä henkilötietoihin.

Bravuuri ja sen alihankkijoiden tietoverkko ja laitteisto, jolla henkilötiedot sijaitsevat, on suojattu palomuurilla, salasanoilla ja muilla asianmukaisilla teknisillä toimenpiteillä. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin on järjestetty asianmukainen kulunvalvonta ja pääsyä tiloihin on rajoitettu.

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

7 Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötiedot päivittyvät kunkin tapahtuman yhteydessä. Vanhojen tapahtumien tietoja ei säilytetä vuotta kauempaa.

8 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoonsa se, mitä tietoja hänestä on rekisteröity Bravuurissa. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada virheelliset tiedot korjatuksi. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista milloin tahansa. Mikäli tietojen antaminen on perustunut suostumukseen, tiedot poistetaan heti. Mikäli tiedot on rekisteröity lain tai Bravuurin oikeutetun edun perusteella, mahdollisesta poistamisesta tehdään erillinen kirjallinen päätös. Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutettu).

9 Muutokset tietosuojaselosteeseen

UusioUran muuttaessa tietosuojaselostetta ilmoitus muutoksesta julkaistaan kotisivuilla osoitteessa www.uusioura.fi.

10 Tietosuojaselosteen ja henkilörekistereiden saatavuus

Bravuurin tietosuojaseloste pidetään saatavilla Bravuurin toimipaikassa sekä kotisivuilla osoitteessa www.uusioura.fi. Seuraavia rekisteriselosteita voi pyytää nähtäväksi Bravuurin toimistosta: UusioUra -tapahtuman vierailijoiden henkilörekisteri, näytteilleasettajien henkilörekisteri, sponsoredien henkilörekisteri, vapaaehtoisten henkilörekisteri sekä bravuurin työntekijöiden henkilörekisteri.

Back to top